RUS
hw
Total Strikes Landed
9 Alexander Volkov 675
15 Shamil Abdurakhimov 341
33 Sergei Pavlovich 56