RUS
hw
Total Strikes Landed
7 Alexander Volkov 675
14 Shamil Abdurakhimov 341
32 Sergei Pavlovich 56