RUS
hw
Total Strikes Landed
8 Alexander Volkov 802
16 Shamil Abdurakhimov 341
37 Sergei Pavlovich 56