RUS
hw
Significant Strike Defense
2 Alexander Volkov 59.50
4 Shamil Abdurakhimov 58.70